REDSANSTORE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

AÇIKLAMA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Redsan store olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme şekilleri, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız hakkında bilgilendirme yapmaktayız. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Tarafınıza ait kişisel veriler, Redsan store tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir. Kişisel Verilerini İşlenme Amacı Şirketimiz, 6493 sayılı Kanun kapsamında, 15.09.2022 tarihi itibarıyla, Lisans almış bir kuruluştur. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Şirketimizin faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, operasyon süreçlerinde planlamanın yapılabilmesi, temsilci ile yapılan sözleşmelerde gerekli bilgilerin edinilmesi, şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, hukuki süreçlerin takibinin yapılabilmesi, TCMB, MASAK ve ilgili kurumlarca istenilen bilgi ve belge saklama, raporlama ve bilgi paylaşımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Redsan store tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara veya diğer mevzuatların izin verdiği ya da zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Redsan store tarafından verilen temsilcilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, çağrı merkezi, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, üye iş yeri pos kanalları, şirketin sizlerle iletişime geçtiği ve ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK 4/2. madde hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK 5/2. Madde ve KVKK 6/3. madde hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. madde hükmü uyarınca; 

MADDELER

a) Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7. madde ’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) KVKK 11. madde, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, 

h) Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

SONUÇ

Kanun’un 13/1. Maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Haraççı Mahallesi Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi No132/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, info@redsanstore.com adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya info@redsanstore.com e-mail adresine, Redsanstore da kayıtlı elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.